Pomáháme těm, ke kterým se štěstí otočilo zády.

Nadační příspěvek až 100 000 Kč je možné poskytnout právnickým osobám působícím v sociální oblasti v Jihomoravském regionu na realizaci zajímavého specifického projektu s konkrétním zaměřením a přínosem pro cílovou skupinu.

Mezi okruh oprávněných žadatelů patří nestátní neziskové organizace (mimo nadace a nadační fondy) a příspěvkové organizace.

Nadační příspěvek NENÍ určen k dofinancování jiných dotačních programů z veřejných zdrojů. Nadační příspěvek nelze poskytnout na základní činnosti spojené s poskytováním sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale je možné žádat o příspěvky na fakultativní či doplňkové činnosti související s poskytováním sociální služby. Žádost doporučujeme vždy dopředu telefonicky konzultovat.

Aktivity by měly směřovat do těchto oblastí: 

 • Podpora pro osoby se zdravotním postižením
 • Podpora pro seniory
 • Podpora dětí v náhradní rodinné péči / v dětském domově
 • Podpora pro rodiny v krizové situaci
 

Nadační příspěvky nelze uplatnit na investiční náklady.

 

Součástí žádosti je kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele, poslední zveřejněná výroční zpráva, kopie zřízení bankovního účtu, položkový rozpočet aktivit, na které je žádána podpora atd.

Zkompletovanou žádost včetně všech relevantních příloh je možné podávat celoročně, schvalovací proces proběhne na posledním zasedání správní rady v roce (25. 11. 2024).

Aktuální termín, do kterého je třeba podat žádost je: 30. 9. 2024 buď:

 • poštou na adresu Sociálního nadačního fondu, Mečová 5, Brno 602 00
 • e-mailem na adresu: kancelar@socialni-nadacni-fond.cz
 • předat do schránky umístěné v přízemí na recepci na adrese Mečová 5, Brno (v takovém případě je žádost předávána v zalepené neprůhledné obálce)
 • přinést každou středu v měsíci od 9 do 15 hodin do naší kanceláře na Mečové 5 v Brně
 

Telefonické konzultace žádostí tel.: 603 230 845.

Kritéria hodnocení: 

 • účinnost pomoci poskytnutím nadačního příspěvku
 • logická provázanost účelu aktivit s přínosem pro cílovou skupinu
 • účelně, hospodárně vynaložené prostředky
 • historie organizace

Rozhodování o nadačním příspěvku: 

Podanou žádost posuzuje dle výše uvedených kritérií – a o poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje – správní rada Sociálního nadačního fondu. Rozhodnutí o přidělení a výši nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení správní rady. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Správní rada svá rozhodnutí nezdůvodňuje, rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.

O rozhodnutí správní rady bude organizace informována e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 30 dnů od zasedání správní rady.

Další postup: 

V případě schválení nadačního příspěvku podepíše statutární zástupce organizace darovací smlouvu. Finanční prostředky jsou poukázány vždy na účet organizace. Nadační příspěvek je třeba vyčerpat nejpozději do 12 měsíců od podpisu darovací smlouvy. Podklady poskytnuté spolu s žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku se žadatelům nevracejí. Žádosti, kterým nebude vyhověno, budou skartovány.