Pomáháme těm, ke kterým se štěstí otočilo zády.

Pomáháme lidem se zdravotním postižením, seniorům, dětem bez zázemí rodiny a rodinám ohroženým krizovou situací finančním příspěvkem až do výše 100 000 Kč. 

Nadační příspěvek poskytujeme za účelem řešení tíživé sociální situace žadatele nebo jeho rodiny žijícího v Brně a Jihomoravském kraji. Upozorňujeme, že nadační příspěvek NELZE využít na úhradu dluhů. Bližší specifikaci najdete v pravidlech níže.

Pro získání finanční pomoci je potřeba podat řádně vyplněnou žádost včetně všech relevantních příloh a následně projít schvalovacím procesem správní rady, která se schází 4x ročně.

Jak podat žádost?

Vyplňte, prosím, žádost o nadační příspěvek níže a doručte ji k nám do termínu: 1. 8. 2024.

Žádosti podané po termínu budou zařazeny k posouzení na následující období.

Podpora lidí se zdravotním postižením a jejich rodiny

Nadační příspěvek je možné čerpat na:

 • zajištění sociálních služeb,
 • rehabilitace či operace nehrazené ze zdravotního pojištění, 
 • podpora rodin pečujících o člověka se zdravotním omezením, 
 • nákup zdravotních pomůcek, úpravu bydlení (bezbariérového či chráněného),
 • zájmové aktivity atd.

Podpora dětí bez zázemí rodiny, tj. v náhradní rodinné péči, v dětském domově atp. a mladých dospělých bez zázemí rodiny začínajících žít samostatně

Nadační příspěvek je možné čerpat na:

 • terapeutické služby pro pěstouny, přijaté dítě a biologickou rodinu pěstouna,
 • zvládání péče u dětí se zdravotním znevýhodněním (např. asistence, odlehčení v péči),
 • zájmovou činnost dětí v pěstounské péči,
 • výdaje spojené s osamostatněním a studiem.
 

NEBO

Podpora pro osamělé (ovdovělé) rodiče, kteří mají v péči nezaopatřené děti, případně samoživitele ocitající se v závažné nepříznivé sociální situaci (např. domácí násilí…)

Nadační příspěvek je možné čerpat na:

 • mimořádné nutné výdaje,
 • zájmovou činnost dětí z rodin ohrožených chudobou atd.
 

Obě výše zmíněné skupiny vyplňují žádost pro rodiny.

Podpora pro osamělé seniory

Nadační příspěvek je možné čerpat na:

 • mimořádné nutné výdaje,
 • pečovatelskou či odlehčovací službu a služby stacionářů,
 • podporu domácí péče,
 • nákup zdravotních pomůcek nehrazených ze zdravotního pojištění.

Zkompletovanou žádost včetně všech relevantních příloh nám můžete předat jedním z následujících způsobů:

 • poštou na adresu Sociálního nadačního fondu: Mečová 5, Brno 602 00
 • e-mailem na adresu: kancelar@socialni-nadacni-fond.cz
 • předat do schránky umístěné v přízemí na recepci na adrese Mečová 5, Brno (v takovém případě je žádost předávána v zalepené neprůhledné obálce)
 • přinést každou středu v měsíci od 9 do 15 hodin do naší kanceláře na Mečové 5 v Brně
 

Potřebujete poradit? Můžete nám zavolat na čísla 734 585 349 nebo 703 471 717.

Kritéria hodnocení

 • Podrobný popis situace žadatele
 • Účinnost pomoci poskytnutím nadačního příspěvku
 • Míra motivace a zřetelná snaha žadatele o řešení situace vlastním přičiněním
 • Péče žadatele o nezletilé děti
 • Doložené příjmy a potřebné doklady
 • Případně součinnost žadatele se sociálním pracovníkem či organizací při řešení vlastní situace, délka spolupráce a doporučení

Rozhodování o nadačním příspěvku

Správní rada Sociálního nadačního fondu podanou žádost posuzuje a o poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje dle výše uvedených kritérií.

Rozhodnutí o přidělení a výši nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení správní rady. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Správní rada svá rozhodnutí nezdůvodňuje, rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. O výsledku je žadatel (případně sociální pracovník) informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky nejpozději do 30 dnů od zasedání správní rady

Termíny zasedání: začátek března, konec května, září, listopadu.

V případě schválení nadačního příspěvku je s žadatelem podepsána darovací smlouva. 
Finanční podpora poskytnutá v hotovosti je zvažována pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.
Nadační příspěvek je třeba vyčerpat nejpozději do 3 měsíců od podpisu darovací smlouvy.

Jste nezisková organizace a chcete požádat o podporu projektu, který má dopad na cílové skupiny našich žadatelů?