Podpořte nás

Byli jste zasaženi tornádem? Můžete žádat o podporu do výše 50 000 Kč.

Pro žadatele zasažené tornádem jsme výrazně zjednodušili podání žádosti o finanční dar v maximální výši 50 000 Kč z naší sbírky. Již poskytnuté dary či jiná finanční pomoc ze sbírek (za účelem pomoci lidem zasaženým tornádem) nejsou překážkou pro přiznání nadačního příspěvku od Sociálního nadačního fondu.

Žádosti o příspěvky přijímá fond průběžně, příspěvek není vázán na běžný režim zasedání správní rady.

Nadační příspěvek je poskytován za účelem pomoci obětem živelné katastrofy (žadatele nebo jeho rodiny) v oblasti zasažené tornádem v noci z 24. června 2021 na 25. června 2021 na jižní Moravě. Nadační příspěvek je finanční pomocí konkrétním lidem (akutní i následnou). Výše částky zohledňuje míru škody na domovech a sociální situaci jednotlivců.

Je potřeba splnit tyto podmínky:

  • podpora je určená jen pro fyzické osoby
  • trvalé bydliště na území zasaženém tornádem (konkrétně oblast a ulice v daných obcích Hrušky, Moravská Nová ves, Lužice, Mikulčice, Hodonín Pánov),
  • právní titul k bydlení – vlastnictví nemovitosti (ověření náhledem do katastru nemovitostí), v případě nájemního či podnájemního vztahu nutno uvést kontakt na majitele nemovitosti,
  • prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech (př. další přílohy dokládající situaci žadatele – sken demoličního výměru atd.),
  • fotodokumentace následků tornáda (postačí fotografie v mobilním telefonu).

Oblast podpory je primárně určena pro okruh těchto osob a jejich rodin:

  • osoby se zdravotním postižením
  • senioři
  • samoživitelé / ovdovělí /rodiny v krizových situacích

Zjednodušený formulář a pravidla pro přidělování darů jsou k dipozici na stránce pro žadatele.  

Telefonické konzultace žádostí tel.: 734 585 349 nebo 703 471 717