Podpořte nás

Právnické osoby

Základní informace

Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým osobám působícím v sociální oblasti.

Nadační příspěvek nelze poskytnout na základní činnosti spojené s poskytováním sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je možné žádat o příspěvky na fakultativní či doplňkové činnosti související s poskytováním sociální služby. 

Mezi okruh oprávněných žadatelů patří nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace.  

Aktivity by měly směřovat do těchto oblastí: 

 • Podpora dětí v náhradní rodinné péči/ohrožených sociálním vyloučením/v dětském domově (volnočasové aktivity, doučování, vzdělávání…), 
 • Podpora pro osoby se zdravotním postižením, 
 • Podpora pro seniory, 
 • Podpora bydlení pro samoživitele/ovdovělé/rodiny či osamělé jednotlivce v krizové situaci.

 Nadační příspěvky nelze uplatnit na investiční náklady.

Formulář

Formulář žádosti o nadační příspěvek ke stažení ZDE  

Kritéria hodnocení žádostí o nadační příspěvek 

 • účinnost pomoci poskytnutím nadačního příspěvku
 • logická provázanost účelu aktivit s přínosem pro cílovou skupinu
 • účelně, hospodárně vynaložené prostředky
 • historie organizace

 

Žádost

Součástí žádosti je kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele, poslední zveřejněná výroční zpráva, kopie zřízení bankovního účtu, položkový rozpočet na aktivity, na které žádáte podporu atd.

Výše nadačního příspěvku

Maximální doporučená výše nadačního příspěvku činí 100 tisíc Kč.

Rozhodování o nadačním příspěvku

Podanou žádost posuzuje dle výše uvedených kritérií a o poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje. Rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku závisí zcela na uvážení správní rady.

O rozhodnutí správní rady bude organizace bude informována e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 30 dnů od zasedání správní rady.

Další postup

V případě schválení nadačního příspěvku podepíše statutární zástupce organizace darovací smlouvu. Finanční prostředky jsou poukázány vždy na účet organizace.

Nadační příspěvek je třeba vyčerpat nejpozději do 12 měsíců od podpisu darovací smlouvy.

Podklady poskytnuté spolu s žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku se žadatelům nevracejí. Žádosti, kterým nebude vyhověno, budou skartovány.

Podávání žádosti

Telefonické konzultace žádostí tel.: 734 585 349

Zkompletovanou žádost včetně všech relevantních příloh je možné zaslat buď:

 • poštou na adresu nadačního fondu Mečová 5, Brno 602 00
 • e-mailem na adresu: kancelar@socialni-nadacni-fond.cz
 • předat do schránky umístěné v přízemí na recepci na adrese Mečová 5, Brno (v takovém případě je žádost předávána v zalepené neprůhledné obálce)

Žádosti podané po termínu budou zařazeny k posouzení na následující období.