Podpořte nás
MENU Zavřít

Podpora neziskových organizací

Termín první výzvy pro podání žádosti v novém roce je do 15. 1. 2022.

Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým osobám působícím v sociální oblasti v Jihomoravském regionu na realizaci zajímavého specifického projektu s konkrétním zaměřením a přínosem pro cílovou skupinu.

Mezi okruh oprávněných žadatelů patří nestátní neziskové organizace (mimo nadace a nadační fondy) a příspěvkové organizace.

Nadační příspěvek není určen k dofinancování jiných dotačních programů z veřejných zdrojů. Nadační příspěvek nelze poskytnout na základní činnosti spojené s poskytováním sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale je možné žádat o příspěvky na fakultativní či doplňkové činnosti související s poskytováním sociální služby. 

Žádost doporučujeme vždy dopředu telefonicky konzultovat.

 

Aktivity by měly směřovat do těchto oblastí: 

 • Podpora pro osoby se zdravotním postižením
 • Podpora pro seniory
 • Podpora dětí v náhradní rodinné péči / v dětském domově
 • Podpora pro samoživitele / ovdovělé / rodiny či osamělé jednotlivce v krizové situaci

 Nadační příspěvky nelze uplatnit na investiční náklady.

Formulář

Formulář žádosti pro NNO ke stažení ZDE.

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků PRAVIDLA_NNO.

Kritéria hodnocení žádostí o nadační příspěvek 

 • účinnost pomoci poskytnutím nadačního příspěvku
 • logická provázanost účelu aktivit s přínosem pro cílovou skupinu
 • účelně, hospodárně vynaložené prostředky
 • historie organizace

 

Žádost

Součástí žádosti je kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele, poslední zveřejněná výroční zpráva, kopie zřízení bankovního účtu, položkový rozpočet aktivit, na které je žádána podpora atd.

Výše nadačního příspěvku

Maximální doporučená výše nadačního příspěvku činí 100 tisíc Kč.

Rozhodování o nadačním příspěvku

Podanou žádost posuzuje dle výše uvedených kritérií - a o poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje - správní rada Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje. Rozhodnutí o přidělení a výši nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení správní rady. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Správní rada svá rozhodnutí nezdůvodňuje, rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.

O rozhodnutí správní rady bude organizace informována e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 30 dnů od zasedání správní rady.

Další postup

V případě schválení nadačního příspěvku podepíše statutární zástupce organizace darovací smlouvu. Finanční prostředky jsou poukázány vždy na účet organizace.

Nadační příspěvek je třeba vyčerpat nejpozději do 12 měsíců od podpisu darovací smlouvy.

Podklady poskytnuté spolu s žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku se žadatelům nevracejí. Žádosti, kterým nebude vyhověno, budou skartovány.

Podávání žádostí

Telefonické konzultace žádostí tel.: 603 390 305 nebo 734 585 349

Zkompletovanou žádost včetně všech relevantních příloh je možné zaslat buď:

 • poštou na adresu Sociálního nadačního fondu, Mečová 5, Brno 602 00
 • e-mailem na adresu: kancelar@socialni-nadacni-fond.cz
 • předat do schránky umístěné v přízemí na recepci na adrese Mečová 5, Brno (v takovém případě je žádost předávána v zalepené neprůhledné obálce)

 

Žádosti podané po termínu budou zařazeny k posouzení na následující období.